Contact us

Thank you for contacting VTTI. Please fill in your details and your message below. We will be in touch as soon as possible.

Contact details (required)Message

By submitting your information, you acknowledge that you have read our privacy policy and consent to receive email communication from us.

Email

Thank you for contacting VTTI.

We have received your message and we’ll respond as soon as possible.

VTTI Bio-Energy Limburg

Location Leudal

Type Groen gas

Category New Energies

Status In voorbereiding

Groen gas in Limburg

Over het project

VTTI verkent de mogelijkheid een bio-energie installatie te ontwikkelen voor de productie van groen gas en organische mestkorrels op bedrijvenpark Zevenellen, in Leudal. We onderzoeken de mogelijkheid een moderne faciliteit te realiseren die groene energie en circulariteit samen brengt op dit multifunctionele en duurzame bedrijventerrein. Door de verwerking van organische reststromen wordt biogas geproduceerd dat wordt opgewerkt tot groen gas en geïnjecteerd in het Nederlandse gasnet. Hiermee wordt concreet invulling gegeven aan het Klimaatakkoord waarin is opgenomen dat Nederland 2 miljard m3 groen gas wil produceren in het jaar 2030. Het project geeft daarmee een sterke impuls aan de energietransitie en de verdere verduurzaming van Nederland.

Groen gas

Groen gas is een fossielvrij en duurzaam alternatief voor aardgas. Groen gas wordt gemaakt van 100% natuurlijke grondstoffen. Dit biogas wordt gezuiverd, gedroogd en opgewaardeerd tot groen gas. Ons groene gas is gecertificeerd door de Nederlandse overheid. Ons gas is gecertificeerd als groen gas, enkel gemaakt van natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen.

Waarom Leudal, bedrijvenpark Zevenellen? 

Wij hebben gekozen voor het Bedrijvenpark Zevenellen, omdat het een vooruitstrevend, multifunctioneel en duurzaam bedrijventerrein is met de visie dat de bedrijven in harmonie met de omgeving, natuur, mensen en elkaar kunnen ondernemen. Met VBL willen wij bijdragen aan een circulaire kringloop met de opwekking van groene energie met het gebruik van grondstoffen uit de regio. De opwekking van groen gas past in de transitievisie warmte van de gemeente Leudal, wat zorgt dat het terrein en de gemeente een natuurlijke aansluiting op elkaar hebben.

Wat is groen gas?

Groen gas is een fossielvrij en duurzaam alternatief voor aardgas. Groen gas wordt gemaakt van 100% natuurlijke grondstoffen. Dit kan bijvoorbeeld mest uit de regio zijn, of restanten van de levensmiddelenindustrie en andere organische reststromen. Door middel van vergisting zetten bacteriën deze grondstoffen om tot biogas. Dit biogas wordt gezuiverd, gedroogd en opgewaardeerd tot groen gas. Ons groene gas is gecertificeerd door de Nederlandse overheid. De certificering laat zien dat ons groene gas is gemaakt van natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen.

Wat zijn organische meststoffen en mestkorrels?

Organische meststoffen, ook wel mestkorrels genoemd, zijn natuurlijke materialen die worden gebruikt om de bodem te verbeteren en planten te voeden. Een beperkt deel van het opgewekte biogas wordt gebruikt in de faciliteit zelf om het digestaat, de uitvergiste biomassa, om te zetten in droge organische meststoffen (in de vorm van korrels). Deze organische meststoffen zijn essentieel voor de regeneratieve landbouw. In veel delen van de wereld is de grond mineraal arm, en door het gebruik van deze duurzame en organische mestkorrels kan deze grond op een natuurlijke wijze hersteld worden. Zo dragen we bij aan de circulaire landbouw.

VBL zal ongeveer 130.000 ton organische meststoffen per jaar produceren, waardoor de waardevolle mineralen opnieuw gebruikt kunnen worden.

Is de installatie duurzaam?

Ja, een groen gasinstallatie is duurzaam. Hoewel er energie (elektriciteit) nodig is om de installatie aan te drijven die het groen gas te produceert, wordt er veel meer energie (biogas) geproduceerd dan de energie die hiervoor gebruikt wordt. Bovendien worden bij de productie van groen gas Garanties van Oorsprong (GvO) gecreëerd. Deze certificaten tonen aan dat het groene gas uit hernieuwbare energiebronnen komt. De GvO’s bieden transparantie over de netto duurzame energieproductie en laten zien wat de ‘groenwaarde’ is van het geproduceerde biogas.

Welke grondstoffen verwerkt de faciliteit?

VBL gaat organische reststromen verwerken. Dit zijn bijvoorbeeld restromen uit de agrarische sector (zoals mest of voerresten) maar daarnaast verwerkt de faciliteit ook restanten uit de levensmiddelenindustrie en andere organische reststomen, zoals aardappelschillen, cacaoschillen, graanresten en producten die over datum zijn. Alle grondstoffen die de faciliteit verwerkt zijn officieel goedgekeurd voor gebruik voor de productie van biogas en meststoffen/-korrels.

Downloads

Download hier de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) PDF File | 14.57 MB | Publicated on 2023-09-11 14:58:43

Download hier het participatie- en communicatieplan PDF File | 3.74 MB | Publicated on 2023-12-21 13:10:23

Download hier het persbericht van de Commissie MER PDF File | 0.73 MB | Publicated on 2024-01-29 10:21:59

Download hier het advies van de milieueffectrapportage (MER) PDF File | 7.18 MB | Publicated on 2024-01-29 10:22:07

Download hier de presentatie van de informatiebijeenkomst op 10 oktober 2023 PDF File | 22.73 MB | Publicated on 2023-11-27 07:40:16

Download hier het verslag van de informatiebijeenkomst op 10 oktober 2023 PDF File | 0.71 MB | Publicated on 2024-02-05 15:21:57

Download hier de presentatie van de informatiebijeenkomst op 29 januari 2024 PDF File | 28.16 MB | Publicated on 2024-02-05 15:22:11

Download hier het verslag van de informatiebijeenkomst op 29 januari 2024 PDF File | 1.48 MB | Publicated on 2024-02-05 15:21:58

Download hier de presentatie van de informatiebijeenkomst op 21 mei 2024 PDF File | 61.37 MB | Publicated on 2024-06-06 07:12:48

Download hier het verslag van de informatiebijeenkomst op 21 mei 2024 PDF File | 0.79 MB | Publicated on 2024-06-06 07:13:15

Contact

Voor vragen en informatie over het project, kunt u mailen naar info.vbl@vtti.com.

Veel gestelde vragen

Geluid

Maakt de faciliteit geluid?  

De technische installaties maken geluid. Deze staan echter allemaal binnen in het gebouw en waar nodig ook in geluid reducerende omkasting. Daarnaast wordt er aan de wettelijke en lokale geluidsnormen voldaan. Dit betekent dat we op deze manier geluidsoverlast voorkomen

Wat is de geluidsoverlast op basis van het vrachtverkeer? 

Dat is nog niet bekend, maar wordt in het totale, integrale geluidsonderzoek van de faciliteit meegenomen en getoetst aan de wettelijke en lokale geluidsnormen; hieraan zal minimaal worden voldaan.

Hoe wordt de geluidsoverlast beperkt? 

In eerste instantie wordt bij de keuze voor installaties en apparatuur gezocht naar installaties en apparatuur met de laagste geluidsproductie (best beschikbare technieken). Vervolgens worden de installaties en apparatuur die wel geluid produceren zoveel mogelijk in gebouwen geplaatst die voorzien zijn van geluidsisolatie.

Geur

Hoe past de faciliteit in het geurbeleid van de Gemeente Leudal, hoe zien jullie dit?  

Dit wordt getoetst als onderdeel van de m.e.r.- en vergunningprocedure, ons uitgangspunt is dat we minimaal voldoen aan de wettelijke toetsingsnorm. De installaties zijn gesloten installaties. De geur relevante handelingen (o.a. laden van vrachtwagens en droogprocessen) vinden in de gebouwen plaats. De gebouwen en de installaties worden afgezogen waarna de lucht wordt gereinigd. Diffuse (verspreidende) geuremissies wordt daarmee zoveel mogelijk voorkomen.

Hoe gaat de faciliteit met geur om?  

De afgezogen en vrijkomende lucht wordt geleid door een meertraps luchtwas-behandelingssysteem in de faciliteit. Ook gas- en luchtstromen die vrijkomen buiten het (gesloten) proces worden door dit luchtbehandelingssysteem geleid. Hiermee wordt geuremissie vergaand verlaagd zodat aan de geldende eisen wordt voldaan en geuroverlast wordt voorkomen.

Hoeveel geur zal de faciliteit gaan genereren?  

Dat is nog niet bekend, maar wordt als onderdeel van het geurverspreidingsonderzoek en de aanvraag omgevingsvergunning bepaald. We zullen hierbij voldaan aan de geldende regelgeving.

Zal ik dit ruiken vanuit mijn woning?  

De opgenomen criteria in het gemeentelijke geurbeleid zijn zo zorgvuldig opgesteld, dat overlast niet wordt verwacht

Verkeer

Hoe past jullie faciliteit in het verkeerscirculatieplan van de gemeente Leudal? 

Het aantal vervoersbewegingen van VBL is passend binnen de uitgangspunten van het verkeersplan van de gemeente Leudal.  Daarnaast onderzoeken we ook de mogelijkheden naar scheepstransport via de Maas.

De gemeente toetst nu het verkeersplan en is hierover met u in contact. Wij zullen meedenken hoe het verkeer zo efficiënt mogelijk geleid kan worden, om zo min mogelijk overlast te creëren.

Gaan er ook vrachtwagens ’s-nachts rijden of in het weekend?

Uitgangspunt is alleen overdag van maandag t/m vrijdag.

Wat zijn de gevolgen voor verkeersveiligheid? 

Dit is onderdeel van het verkeersplan van de gemeente Leudal.

Waarom gaan jullie niet over de Maas?  

Het Zevenellen terrein is beschikbaar en is bedoeld voor faciliteiten zoals VBL. De mogelijkheden of een deel van het transport via de haven (per schip) kan plaatsvinden wordt onderzocht.

Gezondheid

Wat is het gezondheidsgevaar? 

We werken in de faciliteit met biogas, wat vergelijkbaar is met aardgas. Het ontwerp en de veiligheidsvoorzieningen zijn hierop afgestemd. Hiervoor zijn in het omgevingsplan ook randvoorwaarden aangegeven waaraan VBL zal voldoen.

We hebben hygiëne stappen in het verwerken van het product. De emissies van stoffen naar de lucht en water worden zoveel mogelijk voorkomen: het water wordt gereinigd, de lucht wordt gewassen. Daarmee voldoen deze reststromen minimaal aan de wettelijke en de lokale eisen, waardoor gezondheidsrisico’s worden vermeden/geminimaliseerd.